Disclaimer

Coöperatie Transportleider U.A. (Kamer van Koophandel: 53276035), hierna te noemen Transportopleider, verleent u hierbij toegang tot https://www.transportopleider.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene af te nemen.

Transportopleider behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Transportopleider spant zich in om de inhoud van de Website en de portal(s) zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website en in de portal(s) aangeboden materialen en gegevens worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Transportopleider.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op het besloten deel van de Website(portal), Het gaat hierbij om persoonlijke gegevens en behaalde certificaten/bevoegdheden . Transportopleider neemt geen verantwoordelijkheid over de juistheid van de in de portal aanwezige gegevens (al dan niet door de gebruiker zelf ingevoerd).

Gebruikers staan transportopleider en haar partners toe om inzage te hebben in alle gegevens welke in het systeem van Transportopleider aanwezig zijn.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Transportopleider nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Transportopleider.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Transportopleider, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.